Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Två applådjämvikter vid förtryck | Main | Second life på google trends »
måndag
jan312011

Nej, det blir inte billigare med statliga ramavtal.

Har ju tidigare kommenterat att upphandling via universitetets ramavtal inte känns särskilt mycket billigare än att handla på andra håll. I går uppmärksammades jag på ännu en rapport från konkurrensverket, denna gång  ett uppdrag utlagt på Mats Bergman.

Ur slutsatserna:

De statliga ramavtalen förefaller emellertid inte systematiskt resultera i lägre priser än de väsentligt mindre jämförelseupphandlingarna. Snarare gäller det omvända. Slutsatsen baseras dock på ett relativt litet antal upphandlingar

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Jag trodde syftet med ramavtal var att ge facken en chans att hindra företag dom inte gillade att sälja till staten. Att det skulle vara billigare har väl ingen nånsin trott.

Ramavtal innebär att dom som får jobbet får det för att dom har ramavtal, inte för att dom kan göra det. Om dom försöker ändå går det dåligt, men oftast försöker dom inte, utan lägger ut på underkonsulter men tar 20% pålägg.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.