Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad är ett demokratisk underskott? | Main | Nej, det blir inte billigare med statliga ramavtal. »
måndag
jan312011

Två applådjämvikter vid förtryck

Niclas har hittat en kul artikel av Timor Kuran om varför revolutioner ter sig plötsliga. Ur abstract:

A privately hated regime may enjoy widespread public support because of people’s reluctance to take the lead in publicizing their opposition. The regime may, therefore, seem unshakeable, even if its support would crumble at the most minor shock. A suitable shock would put in motion a bandwagon process that exposes a panoply of social conflicts, until then largely hidden.

Det får mig att tänka i termer av applåder och Schellings bok Micro motives and macro behavior: När en diktator har talat, ställs varje åhörare inför att val: hur ska jag applådera?

Den ena extremen är att ingen vill vara den första som slutar applådera, eftersom det kan tolkas som missnöje med regimen.  Detta kan förklara varför applåderna för mindre sympatiska typer ofta varar så länge. Stalin sägs till och med ha haft en buzzer som ser till att alla slutar applådera vid samma tillfälle (filmbevis?)

Andra extremen är att ingen vill vara den första att börja applådera, eftersom det kan tolkas som stöd för regimen. Precis detta inträffade när Nicolae Ceauşescu skulle lugna massorna i Rumänien 1989 (wiki-länk), men istället blev avsatt (och senare avrättad).

Individuell rationalitet och snarlika preferenser i båda fallen – men väldigt olika makroutfall.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Ja, det här med applåder är onekligen ett intressant fenomen: http://nonicoclolasos.wordpress.com/2008/09/06/vad-tycker-vi-egentligen-om-kultur/
1 feb | Unregistered CommenterNiclas
Verkligen intressant. Som vanligt med bra teorier framstår de som självklara (uppenbara) efter man läst dem första gången.

eftersom möjligheten att uttrycka sina åsikter anonymt (internet) ökat kraftigt kan man kanske tänka sig att fler revolutioner kommer inträffa i framtiden (jämfört med vad som skett förr i tiden), då människor lätt kan uttrycka sina egentliga preferenser. Antar att möjligheten att sprida information är ett viktigt kriterium det också, vilket ju förklarar varför franska, ryska, amerikanska etc. uppstått efter gutenberg i combo med industriella revolutionen gjort det möjligt för människor att sprida sitt budskap till massorna. Internet får väl i något anseende ha förbättrat möjligheten att sprida information vilket ju också är en indikator på att fler revolutioner kommer ske framöver.

Diskuterade möjligheten att ge riktat E-bistånd till länder med diktatorer. Kan vara ett bra och billigare sätt än att försöka avsätta diktatorer med militär makt. *Host *Saddam *Host

Samtidigt är ju utfallet högst osäkert. Iran är ju ett praktexempel på en revolution med uselt utfall.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.