Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ryktesekonomi | Main | TT, använd procent! »
torsdag
dec092010

Om ramavtal, upphandlingskonsulter och korruption

Som universitetsanställd med forskningsanlag, behöver man ibland köpa böcker, datorprylar eller beställa resor. Jag brukar då surfa runt och kolla var det är billigast, men så ska det ju inte gå till. Man ska använda de så kallade ramavtalen. Men som den prismedvetne lätt kan verifiera är dessa inte alltid billigast.

Min vän partiforskaren uppmärksammade mig på en ny rapport från Konkurrensverket som sätter fingret på detta problem:

Staten tecknar ramavtal med leverantörer, avtal som andra myndigheter sedan kan avropa. Även ramavtal innebär en korruptionsrisk genom att få ifrågasätter de inköp som görs med stöd av centrala ramavtal

En annan farozon som nämns i rapporten är så kallade upphandlingskonsulter. En upphandlingschef citeras:

Det finns en risk för korruption när man som kommun lämnar ifrån sig kontrollen av upphandlingen. Vi har ju ingen kontroll över dessa konsulter om de skulle vilja göra något felaktigt. Den granskning som vi gör nu är att kontrollera att LOU följs och att de regler, kriterier och poängsystem som de sätter upp är relevanta. Vi har sett fall då det inte har varit det. 

I rapporten redovisas flera citat från åklagare, upphandlare och andra berörda som uttalar sig i allmänna ordalag om sådant de sannolikt varit med om själva. Som exempelvis följande citat:

Allt beror ju på personen eller personerna som håller i upphandlingen. Är de ärliga eller inte? Den upphandlare som är utan samvete kan naturligtvis fixa till det.

Inget i rapporten torde förvåna den som läst (eller skrivit i) den här boken. Men det är naturligtvis utmärkt att Konkurrensverket också sätter fingret på dessa problem.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Det är lätt att slösa med andras pengar! Särskilt om dessa andra är skattebetalare som mycket sällan ifrågasätter uppköpen. Man borde kunna göra något åt incitamentstrukturen...
9 dec | Unregistered CommenterC
Måste man använda ramavtalen även om det finns billigare alternativ?
Fast jag ar, milt uttryckt, tveksam till om det ar konsulternas fel. Historien har ju om och om igen visat att det finns gott om korruption i offentlig sektor - ergo ar jag tveksam till om det skulle skotts battre utan konsulter.
10 dec | Unregistered CommenterEmil
Jag förundrades länge över Dells dominans på företagsinköp av datorer. Min övrtygelse var att deras "överlägsna supporttjänster" var en omskrivning för något annat. Undrar nu som då om det fanns rena sidobetalningar eller om de helt enkelt mutade it-avdelningarna genom att minskamderas arbetsbörda.
10 dec | Unregistered CommenterJonas V

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.