Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som gick/kommer | Main | Raguram Rajan och risken för dollarinflation »
måndag
okt172011

Någon som ändrat sig om den gemensamma valutan?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Det är två separata frågor, tänker jag mig: dels huruvida europrojektet är en bra grej, dels huruvida Sverige ska gå med. Man kan ju faktiskt tycka att det är en dålig grej och ändå vilja att Sverige går med.
18 okt | Unregistered CommenterMartin
"Man kan ju faktiskt tycka att det är en dålig grej och ändå vilja att Sverige går med" - och omvänt, naturligtvis.
18 okt | Unregistered Commenterbergh
Ja, frågan är vilken av dessa båda kombinationer som framstår som mest nipprig i dagens läge. Min personliga uppfattning ligger dock mest i linje med det första alternativet.
18 okt | Unregistered CommenterMartin
Ett av argumenten för ett svenskt deltagande var ju att svenska valutan är en skvalpvaluta som lätt kan attackeras av den internationella finansmaffian...hur giltigt är det idag? Eller var det argumentet bara giltigt när vi hade relativt "svaga" (vi förlorade väl aldrig vår AAA-ranking om jag läst rätt t.ex.?) statsfinanser i 90-talskrisens efterdyningar?
18 okt | Unregistered CommenterX
Själv lutar jag åt det senare alternativet, nipprigt eller inte...

X: det argumentet tappade ju sin giltighet när vi övergick till rörlig kurs. Å andra sidan har kronan varit ganska lågt värderad sedan dess (fram till finanskrisen)
19 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.