Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Sysselsättningsgrad bland infödda och utlandsfödda – vad förklarar skillnaderna? | Main | Intressant exempel på normer och institutionell förändring »
torsdag
nov032011

Google data explorer

Google har gjort ett interface för en rad vanliga datakällor, såsom WDI, Eurostat, OECD factbook. Diagrammen kan återskapas med HTML-kod, och således bäddas in där man vill. Ett första test:

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hur ser Greklands budgetunderskott ut, om man går längre tillbaks i historien, tex till 1985?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.