Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sysselsättningsgrad bland infödda och utlandsfödda – vad förklarar skillnaderna? | Main | Intressant exempel på normer och institutionell förändring »
torsdag
nov032011

Google data explorer

Google har gjort ett interface för en rad vanliga datakällor, såsom WDI, Eurostat, OECD factbook. Diagrammen kan återskapas med HTML-kod, och således bäddas in där man vill. Ett första test:

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hur ser Greklands budgetunderskott ut, om man går längre tillbaks i historien, tex till 1985?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.