Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Intressant i Svenskan om schweiziska bankkonton | Main | För övrigt anser jag att neo-liberalismen bör förstöras... »
onsdag
feb232011

Ekonomisk debatt och Ekonomistas

Idag låg årets första nummer av Ekonomisk Debatt i mitt fack.

Nytt för i år är att vi sytt ihop ett samarbete mellan bloggarna på ekonomistas.se och tidskriften Ekonomisk debatt. Samarbetet  gör det möjligt att kommentera och debattera artiklarna direkt på nätet här. En artikel i varje nummer föräras ett särskilt inlägg, och här kan man läsa kring svenska samhällsvetares politiska ståndpunkter.

Någon kan säkert finna det anmärkningsvärt att mitt första nummer som redaktör innehåller mängder av författare från Lund, Ratio och IFN, men det är faktiskt en slump, dessa artiklar var redan antagna när jag kom in i bilden (tro det eller ej...)

Jag har dock satt lite prägel på tidskriften som kommer att märkas i senare nummer, exempelvis när vi får veta vad en kulturskribent (Jenny Maria Nilsson) som inte är ekonom tycker om Nationalekonomi för nyfikna av Gunnar Örn, och Nationalekonomins grunder av Björn Elsässer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    999 An essential piece of each girl wardrobe are her shoes.

Reader Comments (2)

Gunnar Örns bok ser ut att vara nästan exakt samma bok som han gav ut på Timbro för några år sedan under en liknande titel: http://www.timbrobokhandel.se/B%F6cker/299/nationalekonomi-f%F6r-noviser.aspx
Mycket bra, hoppas att detta gör att Ekonomisk Debatt faktiskt börjar göra skäl för namnet!
23 feb | Unregistered CommenterRudis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.