Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ekonomisk debatt och Ekonomistas | Main | Vilka länder överdriver sin BNP-statistik? »
måndag
feb212011

För övrigt anser jag att neo-liberalismen bör förstöras...

Förr irriterade jag mig på folk som slentrianmässigt skyller allt dåligt som händer på neo-liberalismen. Nu har jag bytt attityd, och börjat samla på dessa uttalanden likt sällsynta ädelstenar.

Jag har blivit ganska vass på att hitta dem. Ett säkert tecken är att Bo Malmberg är en av författarna. Här är en riktig pärla:

The idea of voucher-based independent school choice is commonly ascribed to Milton Friedman (1955). Friedman’s argument was that vouchers would decrease the role of government and expand the opportunities for free enterprise. He also believed that the introduction of competition would lead to improved school results. As we have seen in the Swedish case, this has not happened. As school choice has increased, differences between schools have increased but overall results have gone down. As has proved to be the case with other neo-liberal ideas, school choice—when tested—has not been able to deliver the results promised by theoretical speculation.

Denna höjdare är slutklämmen i "School Choice and Increasing Performance Difference: A Counterfactual Approach".

Vad de faktiskt gör i pappret? Det förklaras fullt begripligt i slutet av abstract:

 

Using a counterfactual approach, we compare the students’ variation in grades between observed schools of graduation and hypothetical schools of graduation, the latter being constructed by assigning students to their close to home school. The multilevel results indicate that school choice seem to increase between-school variation of grades

Resultatet känns både rimligt och väntat - men det är ju inte riktigt lika långtgående som papprets sista stycke...

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (4)

Skojsigt. Själv blev jag nyligen inbjuden att sitta i en panel, med motiveringen: "Vi behöver en nationalekonom som kan förklara varför nyliberala ersättningssystem används i sjukvården, trots att vi vet att de inte fungerar."

De nyliberala ersättningssystemen var i detta fallet statligt reglerade priser och vårdtyngdsmätning.

Men...för att slippa både irritation och hantering av ädelstenar kanske det vore på tiden att uppdatera ordets definition i enlighet med gängse språkbruk? Du skulle ju kunna ta täten här på bloggen genom att konsekvent referera till allt du ogillar som nyliberalt.
21 feb | Unregistered CommenterMartin
Vill anknyta till en tidigare tråd och göra herrarna uppmärksamma på att begreppet nyliberalism, eller neoliberalism, används i olika betydelser i olika sammanhang. En betydelse handlar om nyliberal politisk ideologi som den formulerats av Nozick, Hayek, Friedman och så vidare. En helt annan betydelse har blivit populär på senare år bland dem som insprieras av Foucaults senare verk, som kanske kan sägas handla mer om skiften i tekniker för att styra samhället (cf. http://www.sagepub.net/tcs/default.aspx?page=couzeneolib). Jag är verkligen ingen expert på området, men jag tror att nyliberalism i den senare bemärkelsen faktiskt skulle kunna ha viss bäring på båda era exempel, medan de naturligtvis är dåliga eller slarviga exempel på nyliberalism i den första betydelsen.

Därmed inte sagt att man alltid kan göra den välvilliga tolkningen -- ofta används nyliberalism som en synonym till allt vänsterfolk ogillar. Men man bör nog ha viss ödmjukhet för att olika discipliner och traditioner kan mena ganska olika saker med samma term.
23 feb | Unregistered CommenterJohan
Kan bara instämma i denna kloka synpunkt. Men att visa ödmjukhet inför andra discipliner är ju inte direkt nationalekonomers främsta styrka.
23 feb | Unregistered CommenterMartin
Jag instämmer, men jag är inte övertygad om att hr Malmberg använder termen i den Focault-inspirerade betydelsen i citatet ovan...
23 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.