Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« För övrigt anser jag att neo-liberalismen bör förstöras... | Main | Goda råd är dyra... »
onsdag
feb162011

Vilka länder överdriver sin BNP-statistik?

Det första som slog mig när jag via Niclas hittade pappret med den heltuffa titeln "MEASURING ECONOMIC GROWTH FROM OUTER SPACE" var att man skulle kunna använda deras ljusdata för att avgöra vilka länder som skarvar lite med sina BNP-siffror för att få ekonomin att se bättre ut.

Och mycket riktigt, författarna antyder en sådan poäng lite subtilt

In Myanmar, the WDI data say that GDP grew at an annual rate of 10.0% while the lights data imply an annual growth rate of 3.2% ... the economy in Myanmar was largely autarkic and non-market, with a governing regime that would not be averse to exaggerating GDP growth

Mer upplyftande, i fattiga demokratier finns tecken på att tillväxten varit högre än vad officiella BNP-siffror visar: 

in Burundi, the WDI data imply an annual average growth of GDP of -0.71% per year while the satellite data imply growth of 2.86% per year

Någon systematisk analys av vilka länder som under/överdriver sina BNP-siffror görs dock inte i pappret. Så fram med lödkolven!

Med hjälp av tabell 6 i deras papper, plottade jag skillnad mellan officiell och ljusskattad årlig tillväxt 1993-2005 mot Economic freedom index för år 2000.

Det gav följande skatterplot, där Burma (eller Myanmar) är outliern nere till vänster:

Bortsett från Burma, tycks alltså länder med högre ekonomisk frihet vara aningen mer benägna att överdriva BNP, men sambandet är inte särskilt starkt.

Nåväl, min ursprungliga tanke var att kolla om mindre demokratiska länder är mer benägna  att överdriva BNP-siffror (med hjälp av polity IV-data), men bland min excel-filer hittade jag Economic freedom index först.

Nåväl, den som vill testa andra korrelationer får gärna bygga på i detta google kalkylblad, som innehåller både officiell och ljusskattad tillväxt för att antal låginkomstländer.

Ett uppsatstips så gott som något!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Pax! Mejlar dig omgående. :)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.