Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Att kommentera när tillfälle ges... | Main | Ekonomisk debatt och Ekonomistas »
onsdag
feb232011

Intressant i Svenskan om schweiziska bankkonton

 

... en illojal datatekniker i Liechtenstein sålde uppgifter om vem som hade utländska konton [i Schweiz] till myndigheterna i Tyskland, USA och Storbritannien. Spåren ledde vidare till den största banken i Schweiz, UBS, som stämdes av det amerikanska skatteväsendet, IRS. Banken gick till sist med på att lämna över information om nästan 5 000 amerikanska konton. Analysföretaget My Private Banking ser detta som slutet för skatteparadisen i hela världen

 

I artikeln finns också en lista över diktatorerna som roffat åt sig mest pengar, enligt Transparency international. Mubaraks förmögenhet är högt omtvistad.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.