Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Albouy vs Acemoglu, Robinson & Johnson – Slutresultat? | Main | Hur stor är liten betygsinflation? »
torsdag
feb032011

Gini i städer runt om i världen

Figurerar idag i ett City-reportage om ojämlikhet. Flera har undrat vilken FN-rapport jag hänvisar till. Det är den här, som diskuterar ojämlikhet i städer.

Bl a finns där följande diagram:

City frågade mig nämligen om en Ginikoefficient för Stockholm på 0,4 för disponibel inkomst är mycket eller lite internationellt sett.

Notera att staplarna bygger på Gini för både inkomst och konsumtion, och konsumtionsgini är normalt sett lägre än inkomstgini. Stockholms värde är således knappast inte alarmerande högt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Undras hur Cityläsarna tolkar topplistan i artikelns slut? Danderyd, Lidingö och Lund är alltså de kommuner i landet som har närmast till slumbildning och våldsutbrott.
3 feb | Unregistered CommenterHarald
Gosh, så långt kom jag inte. Att studentstäder har hög Gini visar på farorna med att använda årsinkomstfördelning: I lund finns många studenter som har låg inkomst men som senare kommer att tjäna bra (och då flyttar de f ö ofta till Stockholm).

I artikeln står det också om Gini i Stockholm att den är "Lika alarmerande hög som i städer i Asien." trots att jag tydlig sade att det INTE är alarmerande hög Gini i Stockholm.

Nåväl, på kuriosalistan kan sättas upp att författaren är den Jessica som Karin Olsson kritiserar för att "leka fattig" här:

http://www.expressen.se/ledare/1.1508981/karin-olsson-pinsamt-att-leka-fattig
3 feb | Unregistered Commenterbergh
Trots att den där statistiken tekniskt sätt är rätt, så verkar den ändå innehålla en hel del...missuppfattningar.
3 jun | Unregistered CommenterJonas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.