Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Glaeser tar upp kampen | Main | Globala trender i skatteprogressivitet »
onsdag
mar162011

Fördelningseffekter av konsumtionsskatter: Sverige 1948

Av någon anledning har jag missat Ragnar Bentzels utredning från 1952 om inkomstfördelningen i Sverige. Som tur är finns den inskannad här (OBS: stor pdf-fil).

Här kommer ett litet smakprov för den som vill konstatera att Sverige i vissa aspekter är sig ganska likt: även 1948 var konsumtionsskatterna sannolikt regressiva.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.