Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Glaeser tar upp kampen | Main | Globala trender i skatteprogressivitet »
onsdag
mar162011

Fördelningseffekter av konsumtionsskatter: Sverige 1948

Av någon anledning har jag missat Ragnar Bentzels utredning från 1952 om inkomstfördelningen i Sverige. Som tur är finns den inskannad här (OBS: stor pdf-fil).

Här kommer ett litet smakprov för den som vill konstatera att Sverige i vissa aspekter är sig ganska likt: även 1948 var konsumtionsskatterna sannolikt regressiva.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.