Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Leder globalisering till institutionell förändring? | Main | Fördelningseffekter av konsumtionsskatter: Sverige 1948 »
onsdag
mar162011

Glaeser tar upp kampen

Som noterats tidigare har Richard Floridas teorier om den kreativa klassen tidigare fått kritik av Harvard-ekonomen Ed Glaeser. Men det är ju inte helt lätt för en akademiker att surmulet kritisera en flygplatsbok som säljer som smör med hjälp av regressioner med ytterligare kontroll variabler: Man uppfattas en smula som en avundsjuk glädjedödare.

Så Glaeser bestämde sig uppenbarligen för att skriva sin egen flygplatsbok:

Richard Florida nämns endast en gång, på sid 260.

Glaeser skriver att vissa - Florida exempelvis - menar att städer växer om man bygger så att hippa 28-åringar trivs där. Glaesers invändning är att då kanske inte äldre trivs där, och det finns fler äldre än yngre. Det känns som en ganska tunn invändnig, mycket mer simplistisk än hans pm från 2004.

Blir Glaesers nya bok en framgång? Tveksamt. Undertiteln "How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier" känns alledeles för optimistisk för det...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Förresten, som nybliven iphone4 ägare är jag undrande inför gravitationsfunktionen som gör att bilder alltid hamnar 90 grader fel när de postas direkt till bloggen - oavsett hur jag håller telefonen. Förslag till åtgärd?
16 mar | Unregistered Commenterbergh
Äh, båda får se sig slagna av SOU 1950:15, slutbetänkande av Järnbruksutredningen, där det konstateras, angående svårigheterna att få arbetskraft till bruksorterna, att "därest [...] trivselanordningar (idrottplatser, biografer, danslokaler, samlingslokaler till för föreningsliv och studiearbete osv) finnas på en ort, blir det väsentligt lättare att värva arbetskraft till orten, ävensom att behålla arbetskraften där. Framför allt gäller detta den yngre arbetskraften."
29 mar | Unregistered CommenterOlle J.
Se där! Men hade SOU 1950:15 ett lika snyggt omslag? ,-)
29 mar | Unregistered Commenterbergh
Njae, minst sagt minimalistiskt således, då det inte ens fanns något omslag - den version jag läste var sammanbunden med någon eller några andra kortare utredningar från 1950
30 mar | Unregistered CommenterOlle J.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.