Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fundering om böckers tjocklek. | Main | Glaeser tar upp kampen »
fredag
mar182011

Leder globalisering till institutionell förändring?

Jag har inga data på rubricerad fråga, men när senaste versionen av KOF-institutets globaliseringsindex slog det mig att en intressant datapunkt håller på att bestämmas i detta nu: Libyen var ett av de länder där globaliseringen ökade mest från 2007 till 2008.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Hej Bergh! SKulle garna vilja hora en kommentar fran dig pa foljande:

http://vansterekonomi.blogspot.com/2011/03/klent-klos-i-tigerekonomin.html

Tror du kommer finan det intressant.
18 mar | Unregistered CommenterAtw
the Economist har satt ihop ett coolt index rörande detta; http://www.youtube.com/watch?v=P30s4-94C1A
20 mar | Unregistered Commentergorby
Atw, tack för tipset. Men påståenden som

"Sverige producerade alltså för 200 euro mindre per person år 2010 under Alliansregeringen än år 2006 under S-regeringen."

är inte särskilt intressanta. Ang Sveriges ekonomi: Det är helt rätt att en del av den höga tillväxten just nu, är en ren återhämtning från krisen. Och eftersom det gick ner kraftigt då, går det upp kraftigt nu.

Begreppet tigerekonomi är naturligtvis fjantigt och oklart definierat. Om man dock bedömer fler faktorer än tillväxt från 2006 till 2010 (ex vis statsskuld, budgetsaldo, inflation) stärks bilden av att det går bra för Sverige, Läget på arbetsmarknaden försämrar bilden en smula, men prognoserna ser trots allt ganska bra ut.

En tredje faktor är att detta såklart ingalunda är endast alliansens förtjänst, vi har idag hjälp av strukturreformer som genomfördes på Ingvar Carlssons tid.
21 mar | Unregistered Commenterbergh
Det finns ju fler såna här globaliseringsindex. AT Kearney och en från Transeurope. Kanske fler. Men finns det någon kritisk granskning som jämför deras variabler och sätt att använda rådata i index?
27 mar | Unregistered CommenterNiclas
Jag har börjat hitta lite om hur man mäter globalisering. Den här formulerar ett "New Globalization Index".

http://ideas.repec.org/p/wsr/wpaper/y2010i046.html
28 mar | Unregistered CommenterNiclas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.