Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Gissning om Juholt och RUT-avdraget | Main | Leder globalisering till institutionell förändring? »
lördag
mar192011

Fundering om böckers tjocklek. 

Har läst i Barry schwartz the paradox of Choice.

Hans poäng, att marknadsekonomins valfrihet är behaglig för sk satisficers men inte för maximizers, är bra. Men boken är för tjock, trots att den inte är särskilt tjock.

Vid närmare eftertanke slår det mig att böcker (non-fiction) generellt sett är för tjocka.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Eller så har du bara blivit van vid att läsa papers som är 15-40 sidor långa?
Jeg spekulerer tit på, hvor mange fiktionsbøger der ville vinde ved at være max 200 sider. Joyces Ulysses undtaget, men pointen er, at de fleste bøger netop ikke er Ulysses.
Och långfilmer för länga!

Googlade upp ett youtube-klipp däe han beskriver sin poäng på 20 min :)

http://www.youtube.com/watch?v=VO6XEQIsCoM

Håller f.ö. (som du nog förstår) med honom till hundra procent. kostnader att välja osv har vi ju pratat om :)
20 mar | Unregistered CommenterJonas K
Har du läst Tyler Cowens The Great Stagnation? Vad tycker du i så fall, ur det här perspektivet?
Nix, det har jag inte! Låter som någon som bör kollas upp dock...
25 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.