Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Vad kostar framtiden av Kenneth Hermele | Main | Skattereformen jag filat på... »
onsdag
mar022011

Pensionsprognosmissen

Min upprördhet över den felaktiga pensionsprognosen verkade inte delas av särskilt många - men stabila ledarbloggen på Södermanlands Nyheter plockade upp tråden. Dessutom ser det ut som om även Aftonbladet reagerat idag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.