Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Debatten om jämlikhetsanden bubblar på… | Main | Vad kostar framtiden av Kenneth Hermele »
torsdag
mar032011

Ökar klyftorna? Lönar sig arbete allt bättre?

Idag kom nya siffror från SCB som visar att alla får det bättre över tiden, men att vissa får större förbättringar än andra. Detaljerade data här. Gör man uppdelningen mellan förvärvsarbetade och icke-förvärvsarbetade, ser det ut så här:

[Reala inkomster, justerade för hushållssammansättning.]

Det är alltså sant att arbete lönar sig allt bättre jämfört med att inte arbeta, men detta kan ju också uttryckas som att klyftorna ökar.

Inom gruppen icke förvärvsarbetande är det framför allt studenter som drar ner snittet. Gruppen "Arbetslösa, sjuka, pensionärer" har sedan 2006 ökat sin disponibla inkomst från 161 000 till 166 000.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (4)

Om vi bortser från studenterna är det alltså så att övriga svaga grupper fått en förbättring under dessa år på 3,1% trots den värsta krisen sedan 1930-talet. Är detta verkligen så dåligt som vissa kommentatorer vill göra gällande, och i så fall varför? Tycker nog att detta verkar som att vår ekonomi funkar rätt bra...
3 mar | Unregistered CommenterJohan
Siffrorna visar inte att en genomsnittlig arbetslös/sjuk/gammal sett sina reala inkomster öka svagt, utan att genomsnittet inom denna grupp haft en sådan utveckling. Då arbetslösheten under samma tidsperiod ökade med tre procentenheter torde det finnas ganska starka selektionseffekter. Även gruppen ålderspensionärer torde fyllas på med individer som har högre ersättningsnivåer än gruppen som helhet, eller?
3 mar | Unregistered CommenterMartin
Din slutsats är ganska olik den som basunerades ut på p3 nyheter i eftermiddags.
3 mar | Unregistered CommenterOla
Korrekt martin. Detta bör alltid påpekas när det kommer statistik för grupper. Av samma skäl har jag svårt att uppröras av att gruppen studenter klarat sig allra sämt, de som var studenter 1999 tjänar i snitt ganska bra idag.

Fö skulle jag förklara just grupp vs individ distinktionen i p1 nyss, men programledarna släppte inte in mig efter att en moderat och en vänsterpartist börjat gå i luven på varandra.

Och p3 nyheter har jag inte hört...
3 mar | Unregistered CommenterBergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.