Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Några tankar om Arbetarrörelsens forskarnätverkskonferens i fredags | Main | Om Borg-kommissionen och Tvärdrags avslöjande »
onsdag
maj042011

Skriva uppsats i utvecklingsekonomi i Lund i höst?

I höst håller jag och Therese Nilsson en uppsatsgrupp för alla som vill skriva uppsats om globalisering, sociala normer och institutioner i höst. Mer info här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Skriva uppsats i utvecklingsekonomi i Lund i höst? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.