Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Norberg, Stiglitz och behovet av bankregleringar | Main | Skriva uppsats i utvecklingsekonomi i Lund i höst? »
måndag
maj092011

Några tankar om Arbetarrörelsens forskarnätverkskonferens i fredags

Fredagen tillbringade jag alltså till stora delar här, vilket var intressant på flera sätt. Några funderingar:

1. Panelsamtal om “Marknadens hegemoni”

Lennart Lundquist: Lät nästan exakt som senast jag hörde honom (sju år sedan?). Dock hade han ett nytt favoritexempel: Ekfors kraft, som fick illustrera vad “ekonomismen” (hans idealtyp/strawman med vilken han kritiserar det ekonomiska tänkandet) leder till (dyrare el, i det här fallet).

Elisabeth Sundin (företagsekonom, Linköping): Berättade intressant om erfarenheterna av äldreomsorgsupphandling i Linköping (det blir i regel inte gulliga lokala små företag som tar över när olika delar av verksamheten privatiseras, det blir storföretag – som dessutom kan vara luriga nog att låtsas vara gulliga lokala småföretag).

Lena Sommestad: talade om klimatpolitik.

Samlat intryck: Inte särskilt upplyftande. Självfallet finns det faktorer som skapar problem vid privatiseringar/entreprenadupphandlingar. Inga större försök gjordes att väga ihop för och nackdelar, staka ut ett förhållningssätt eller identifiera områden där vi behöver veta mer.

Diskussionen sammanfattades bra av en äldre herre som manade till viss eftertänksamhet: Tänk på att kvaliteten i en verksamhet inte automatiskt ökar bara för att den kommunaliseras.

 

2. Finanssektorn – ekonomins infrastruktur.

Här talade Peter Englund, Lars Magnusson och Stefan de Vylder. I synnerhet den sistnämnda var intressant: Han påpekade att EMU bestod av en rad icke trovärdiga utfästelser, som stabilitetspakten och regeln att inte köpa statspapper i stater som misskött sin ekonomi – men snart är ECB den enda som köper Grekiska statspapper… Han fann det också anmärkningsvärt att borgerliga politiker som Angela Merkel och Anders Borg är mer kritiska mot bankerna än vad socialdemokratiska ledare varit.

Sessionen var högst intressant, också mycket tack vare en utmärkt inledning av Peter Englund.

Efter lunch (då jag smet iväg och spelade tennis…) var det mindre seminarier. Jag noterade att det fördes en bra diskussion om skolvalet och resultatförsämringen i skolan, men inte under premissen att allt var bättre förr och att det fria skolvalet borde avskaffas. Temat var snarlikt förmiddagens plenarie-diskussion, men tonen nu betydligt mer konstruktiv. Bidragande till detta var för övrigt Mikael Damberg, som är mycket duktig. Han skulle mycket väl kunna vara nästa – eller nästnästa – partiledare.

I avslutningspaneln fanns Susan George, som drog lite Viking-, Laval och Rüffertfall och fann det bekymmersamt att EU-domstolen verkar tycka att arbetare utanför EU ska kunna konkurrera med arbetare i EU.  Det blev inte lika protektionistiskt som när Bernard Cassen var i Visby 2001, men tillräckligt för att jag skulle tycka det var lagom att gå.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Att kvaliteten inte automatiskt ökar för att saker kommunaliseras förefaller logiskt, likväl talar empiri också för det samma gäller privatisering (i vissa fall).

Rätta mig gärna om jag har fel, men har inte mycket av avregleringarna inom energimarknaden lett till marknadsmisslyckanden?
1. Produktionen av el är i händerna på ett oligopol, vilket produktionsstoppet i ett kärnkraftverk under vintern 2009-2010 visade på (Minns hur Du visade upp ett diagram från DI över ändringarna i Utbudet av el; från förläsning i Mikro A).
2. Fallet Ekfors Kraft visar på vilka problem som naturliga monopol kan medföra, där frånvaron av andra producenter placerar konsumenten i en beroendeställning med risken maktmissbruk.

Håller på att skriva en B-uppsats i Statsvetenskap, just om Ekfors Kraft. I en utgångspunkt hade jag alternativt tänkt studera entreprenadiseringen av kollektivtrafik. Min poäng är i alla fall, hur kan vi berättiga entreprenad av tjänster med naturligt monopol när medborgaren/konsumenten blir beroende, eftersom flera av en marknadens mekanismer saknas?
10 maj | Unregistered CommenterFredrik J
På första punkten: Jo, du har helt rätt. På 90-talet kunde en insiktsfull borgerlig debattör säga "Vänta - det är knappast så att kvaliteten automatiskt ökar bara för att vi privatiserar", och nu kan en klok s-debattör säga sak samma sak, fast om kommunalisering. Debatten har kanske inte gått framåt i rasande fart, men nu börjar de flesta se att det inte är huruvida driften är kommunal eller privat som är avgörande, utan vilken incitamentstruktur som styr verksamheten.

Det är svårt att skapa en bra incitamentstruktur för exempelvis äldreomsorg - oavsett om den är kommunal eller privat.

På punkt två:

Jo, det finns klara brister i konkurrensen på elmarknaden. Men det är också så att en rad politiska beslut spelar roll: kärnkraft och Älvar får inte byggas ut. Fossilproduktion ska vara dyr. Syftet med denna politik är ju att elen _ska_ vara dyr, för att uppmuntra hushållande och alternativa energislag. Så det är ensidigt att bara skylla på avregleringen.

(Jag minns diagrammet - och är glad att du också minns det :-)
10 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.