Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Höj flerbarnstillägget | Main | Utmärkt manifest för gladare statsvetenskap »
fredag
jun102011

Podcast-tips

Lyssnar allt oftare på podcasts i mobilen. De två jag återkommer mest till:

Econtalk. Easterlys tankar om tillväxt i demokratier och diktaturer var intressant: De flesta länder med riktigt hög tillväxt har på senaste tid varit odemokratiska. Men de flesta odemokratiska länder har inte hög tillväxt.

Ser nu att det kommit en ny: Barry Eichengreen om "China's currency policy, the state of U.S. monetary policy, the causes of the crisis, the risk of inflation in the United States, and the future of the Federal Reserve." Mumma.

slashat.se Två Göteborgare tuggar Internet, teknik och mjukvara. Det är mycket pladder i början och ordvitsarna får nog ingen att omvärdera sin syn på Göteborgare och ordvitsar - men när de varje vecka diskuterar sådant som huruvida nya iOS verkar vara något att ha, vilka nya funktioner som dykt upp i Google Labs och hur hårdvaran i nya netbooks ser ut, blir det lätt att veta vad som är värt att prova och vad man kan lämna därhän.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Kan tipsa om LSE's Public Lectures och the economist: the world next week...
13 jun | Unregistered CommenterFredrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.