Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Blir man sjuk av att titta på TV? | Main | Podcast-tips »
tisdag
jun142011

Höj flerbarnstillägget

Dags för policyförslag nummer 3 (och här förklaras varför jag lägger policyförslag). Det tog ett tag, men flera gånger jag tänkt skriva det, har det känts mer angeläget att bemöta något annat istället….

Även om man inte kan avskaffa all barnfattigdom för 15 miljarder, kan det finnas goda skäl att fundera kring vilka åtgärder som förbättrar marginalerna i utsatta hushåll utan att vara ohemult dyrt och försämra drivkrafterna för arbete. Mycket talar för att flerbarnstillägget är ett bra verktyg.

Flerbarnstillägget är en förhöjning av barnbidraget som numera startar redan vid barn nummer 2. Eftersom hushåll med små marginaler ofta är hushåll med många barn är det relativt träffsäkert. Eftersom det är knutet till antalet barn är det relativt lättadministrerat och svårt att missbruka.

Framför allt är det – till skillnad från socialbidrag och bostadsbidrag – inkomstoberoende och ökar således inte marginaleffekterna. För hushåll med socialbidrag, kommer ett höjt flerbarnstillägg därmed istället att göra det mer lönsamt att ta vissa jobb, eftersom som socialbidraget trappas av krona för krona med ökad inkomst, medan barnbidraget får behållas. För hushåll på marginalen kan flerbarnstillägget vara det som gör att socialbidrag inte behövs.

[NB: Regeringen höjde flerbarnstillägget för ett år sedan, men ganska marginellt]

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Men kan inte ett flerbarntillägg också öka benägenheten att skaffa flera barn? Det kan ju faktiskt tänkas öka barnfattigdomen.

En alternativ lösning kanske skulle vara att avskaffa barnbidraget helt och subventionera preventivmedel ...
14 jun | Unregistered Commenterpontus
Har inte Pontus en poäng? Är verkligen att det föds för få barn, och att vi därför via subventioner skall subventionera barnafödande, det problem som först behöver vår omsorg? Och är i så fall problemet med lågt barnafödande globalt eller lokalt? Om globalt så OK (även om kostnaderna för en global subvention av barnafödande från Svenska skattebetalare kan te sig något dyr, för att inte tala om onödig enligt mig), men om lokalt så går alltså politiken ut på att det är viktigt att subventionera fram ungar av den ariska rasen. Jag är inte övertygad om att detta är en väg vi bör vandra, och rimligen borde därför barnbidraget helt tas bort, samtidigt som vi öppnar gränserna för arbetskraftsinvandring för att möte den demografiska utmaningen (som nog i och för sig inte är så dramatisk som många tror).
clip{
"göra det mer lönsamt att ta vissa jobb"
}
Måste betyda att dom tidigare vägrat ta 'anvisat jobb' ?
Hur gör man det?
"Hur gör man det?"

Valkommen till verkligheten
15 jun | Unregistered CommenterEmil
Pontus, den effekten finns teoretiskt men hur stor är den? Är det troligt att den dominerar? Knappast, skulle jag säga. Notera också premissen för policyrekommendationerna: Givna preferenser och politiskt möjligt att genomföra!
15 jun | Unregistered Commenterbergh
Ett annat "flerbarnstillägg" är att kostnaden per barn på dagis sjunker ju fler barn man har i barnomsorgen. Ett alternativ skulle därför vara att göra denna mängdrabatt större vilket även skulle öka incitamenten för familjer med många barn att ha sina barn i förskolan snarare än hemma.
15 jun | Unregistered CommenterJonas V
Ah, du är en social ingenjör av rang :-)
15 jun | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.