Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Minimipriser | Main | SPSS-akuten expanderar »
tisdag
okt022012

Godbitar i senaste Ekonomisk Debatt (ute nu!)

Artikel inströmningen till Ekonomisk Debatt har ökat kraftigt i år. Det börjar märkas på innehållet. Senaste numret innehåller en hel del:

Vår förstaartikel: Hans Grönqvist, Per Johansson och Susan Niknami presenterar den enda artikel jag hittills läst som på ett trovärdigt sätt tar sig an den kausala effekten av inkomstskillnader på objektivt mätbara hälsomått. Den svenska flyktingutplaceringspolitiken skapar exogen variation, och antalet individer är 65 000 (!)

Med detta veritabla supermikroskop, kan den som anstränger sig faktiskt se någon form av effekt, men den är inte statistiskt signifikant och hursomhelst pytteliten:

Våra beräkningar tyder på att en ökning av en standardavvikelse i något av våra mått på inkomstskillnader endast motsvarar mellan 1/250 och 1/20 av hälsogapet mellan individer med minst två års högskoleutbildning  jämfört med personer med endast grundskoleutbildning.

Sedan har vi Per Holmbäck som går igenom forskningen kring penningpolitik och bostadspriser, och hamnar i en högintressant slutsats:

Slutsatsen är att rådande inställning om att bostadspriser enbart ska beaktas i den mån de påverkar inflationsprognosen varit otillräcklig men att styrräntan samtidigt är fel verktyg för att hindra bostadsbubblor. I stället bör regleringar och skattelagstiftning utformas så att skuldsättningsbenägenheten och därmed risknivån successivt minskas, för svenskt vidkommande i första hand genom reformerade ränteavdrag.

Bland övriga artiklar märks Roger Svensson om patent och upphovsrätt, där slutsatsen är att många verk skyddas alldeles för länge än vad som är samhällsekonomiskt motiverat.

Sist men inte minst, bokanmälningar!

Emma von Essen och Johanna Rickne skriver om Katrine Kielos bok Det enda könet (här omskriven av Jenny Maria Nilsson i Svenskan). Min favoritmening:

[t]rots sakfelen, förenklingarna och den populistiska tonen är bokens bredare diskussion om ämnets grundantaganden väl värd att ta på allvar.

Därefter skriver Klas Eklund om Assar Lindbecks memoarer, och slutligen får vi vara med på ett möte med Riksbankens direktion. Inte dumt alls.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Låt mig i all ödmjukhet påpeka att du "glömde" recensionen av Pontus Braunerhjelms, Magnus Henreksons och min bok om innovationspolitik - en anmälan, som till yttermera visso var mycket positiv och därför ej bör undanhållas den lästörstande allmänheten...
Ska jag plocka ut godbitar kan jag ju inte gärna nämna allt...
2 okt | Unregistered Commenterbergh
Här kommer jag osökt att tänka på Thatchers bevingade ord: "Power is like being a lady... if you have to tell people you are, you aren't." Kanske även tillämpligt på godbitar i Ekonomisk Debatt.
4 okt | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.