Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Godbitar i senaste Ekonomisk Debatt (ute nu!) | Main | En krönika och en video om tjänstepension och premiepension »
måndag
okt012012

SPSS-akuten expanderar

image

På nationalekonomiska institutionen i Lund ger vi mängder av kurser i ekonometri. Ändå märker jag att studenter som ska skriva uppsats med kvantitativ analys inte fått lära sig hur man gör. Många gånger har då SPSS-akuten blivit studenternas (och min) räddning.

Nu ser jag att Anders Sundell fått sällskap av ytterligare tre kvantiga statsvetardoktorander i Göteborg. Det bådar mycket gott för fortsättningen!

En fundering: path-dependency tycks råda i valet av statistikprogram. Någon vetenskapsteoretiker i framtiden kan skriva en avhandling med titeln “Ekonomer använder stata, statsvetare SPSS”

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Vänligen se www.stataakuten.se som ett lite bevis på att vi inte är helt path-dependent. Lite inaktiv för tillfället men tanken är att vi skall ha alla inlägg som spss-akuten har inom något år.

/Med Vänliga Hälsningar Sebastian Lundmark
Och varför använder ingen R (utom statistiker)?
2 okt | Unregistered CommenterLeo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.