Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som gick: Blir vi sjuka av inkomstskillnader? lanserades | Main | Godbitar i senaste Ekonomisk Debatt (ute nu!) »
onsdag
okt102012

Minimipriser

Note to self: Uppdatera föreläsningar i mikroekonomi med nytt exempel på effekten av minimipriser. Fundera på exakt hur man destruerar 34 ton räkor (Källa SVT).

Enligt nuvarande regler fastställer EU:s fiskeministrar lägstapriser och om priserna är lägre går EU:s fiskefond in och stödköper. Fisk och skaldjur som köps på detta sätt ska sedan ”tas bort från marknaden” och ”destrueras”. Det betyder att fisken slängs som fiskrens och avfall. I Sverige stödköptes och förstördes år 2009 34 ton, det mesta räkor.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Det är stötande att man destruerar 34 ton fisk och skaldjur. Kan man inte mala ned det och använda det som djurfoder?
Detta är ett beslut på EU nivå som jag saknar förståelse för.
Om näringen själv hade beslutat om ett minipris hade det då betraktas som en otillåten priskartell?
Tekniskt är det inte så svårt att destruera 34 ton. Torka det och bränn det i ett fjärrvärmeverk.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.