Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Och så till något helt annat... | Main | Är flykting- och invandrarpolitiken tillräckligt liberal i Sverige nu? »
tisdag
nov202012

Veckan som gick och som kommer

Veckan som gick

Nyss hemkommen från Southern Economics Associations konferens. Bra plenarietal av Tyler Cowen (som höll en variant på detta TED-talk) och Bruce Caldwell som talade om behovet av att lära ekonomer ekonomisk idéhistoria.

På gång:

Onsdag: Till Umeå för att presentera “Blir vi sjuka av inkomstskillnader?” på sociologiska institutionen (länk). Kl 10, Beteendevetarhuset, C304.

Torsdag: Debatt på AF i Lund kl 20.00 Länk. Rubriken är “Vem tjänar på krisen?” och panelen beskrivs så här:

Agneta Stark, företagsekonom, författare och feminist med eget program i P1

Kenneth Hermele, humanekolog och ekonom, syns ofta i debatten om hållbar utveckling

Andreas Bergh, nationalekonom och liberal debattör som forskar om välfärd och kapitalism

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och fd moderatpolitiker. Kritisk till hur den ekonomiska krisen hanteras inom EU. Hjärnan bakom RUT-avdraget

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.