Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Och så till något helt annat... | Main | Är flykting- och invandrarpolitiken tillräckligt liberal i Sverige nu? »
tisdag
nov202012

Veckan som gick och som kommer

Veckan som gick

Nyss hemkommen från Southern Economics Associations konferens. Bra plenarietal av Tyler Cowen (som höll en variant på detta TED-talk) och Bruce Caldwell som talade om behovet av att lära ekonomer ekonomisk idéhistoria.

På gång:

Onsdag: Till Umeå för att presentera “Blir vi sjuka av inkomstskillnader?” på sociologiska institutionen (länk). Kl 10, Beteendevetarhuset, C304.

Torsdag: Debatt på AF i Lund kl 20.00 Länk. Rubriken är “Vem tjänar på krisen?” och panelen beskrivs så här:

Agneta Stark, företagsekonom, författare och feminist med eget program i P1

Kenneth Hermele, humanekolog och ekonom, syns ofta i debatten om hållbar utveckling

Andreas Bergh, nationalekonom och liberal debattör som forskar om välfärd och kapitalism

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och fd moderatpolitiker. Kritisk till hur den ekonomiska krisen hanteras inom EU. Hjärnan bakom RUT-avdraget

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.