Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Decemberkrönika om Lissabonstrategin | Main | Om nationalekonomin, vetenskapen och krisen »
fredag
dec072012

Mer om migration

Norberg och Segerfeldt hann skriva en hel bok innan jag hann skriva fem blogginlägg. Men mer är på väg!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Men läsarna här ska veta att Andreas har en särskild ställning ändå. När Fredrik talade vid gårdagens evenemang berättade han att han skulle citera Andreas, och presenterade honom kort, och då svarade publiken med - en applåd. Den enda gång jag varit med om en applåd för det faktum att en person ska citeras, innan ens citatet lästs.
Johan, de applåderade för att de fick höra att han är socialliberal!
Här är också en bok som kanske (?) kan vara av intresse:
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/svenskinvandringspolitikunder500ar.5.3a187a4f13b3b6db467471.html

"Svensk invandringspolitik under 500 år"
15 dec | Unregistered CommenterAndreas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.