Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Recension av Migrationens kraft på de Libris | Main | Mer om migration »
fredag
dec072012

Decemberkrönika om Lissabonstrategin

Decemberkrönikan (i bl a VK och ST) handlar om EU och Lissabonstrategin (som man inte hör så mycket om numera…)

Ett utdrag:

Tänk om EU-länderna bestämde sig för att satsa på en kunskapsbaserad, dynamisk ekonomi med fler och bättre jobb, med hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft!… Låter det för bra för att vara sant? Det är det faktiskt inte.

Den goda nyheten är att EU redan har enats om allt detta. Den dåliga nyheten är att det var tolv år sedan, nämligen våren 2000. Planen kallades Lissabonstrategin, och den skulle göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi redan 2010.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.