Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är fri migration förenlig med generell välfärdsstat, och vad bör prioriteras om det finns en konflikt? | Main | Decemberkrönika om Lissabonstrategin »
måndag
dec102012

Recension av Migrationens kraft på de Libris

de Libris är en nystartad blogg om facklitteratur där jag då och då kommer att recensera böcker. Idag publicerade jag en text om Migrationens kraft av Johan Norberg och  Fredrik Segerfeldt.

På drygt 100 sidor tas läsaren från människans utvandring från Afrika för 60 000 år sedan till diskussionen om varför utlandsfödda har svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Greppet att skriva om mycket på få sidor fungerar. Boken är hisnande och faktaspäckad, och levererar mängder av tänkvärdheter för den diskussionssugne.

Mer här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.