Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Reformutrymme | Main | Omtalad op-ed i NYT om Goldman Sachs »
måndag
mar192012

Regeringen om arbetslöshetens fördelning

Här är officiella bilder från ett av Anders Borgs framträdande nyligen. Intressant nog framgår arbetslöshetens ojämna fördelning tydligt:

image

Till viss del kan detta nog bero på att regeringen vill kunna förklara fenomenet sammansättningseffekter: Får vi av olika (mer eller mindre exogena) skäl fler unga, utrikesfödda och äldre, kommer statistiken att se lite sämre ut utan att det nödvändigtvis beror på att jobbpolitiken misslyckats.

Men när statistiken redovisas på detta sätt är det svårt att undvika frågan om varför främst unga och utlandsfödda klarar sig så dåligt. På nästkommande bilder listas regeringens syn, under två rubriker: “Dåligt rustade för arbetslivet” samt “Höga trösklar in på arbetsmarknaden”

– Brister i utbildningssystemet
– Avsaknad av arbetslivserfarenhet
– Begränsad tillgång till informella nätverk
– Otillräckliga språkkunskaper
– Lång tid i arbetslöshet kan i sig medföra att man förlorar kunskap
– Strukturomvandling gör att viss branschspecifik kunskap inte längre efterfrågas

– Lagar, skatter och avtal ger höga kostnader för att anställa
– Sammanpressad lönestruktur med höga ingångslöner
– Höga marginaleffekter till följd av höga skatter i de lägre inkomstskikten i kombination med bidragssystem som låser fast människor i utanförskap
– Anställningsskydd kan minska inflödet till arbetslöshet men kan även förlänga tiden i arbetslöshet

Det är en hyfsat allsidig och fullt rimlig analys, som lägger ribban tillräckligt högt för att det ska vara intressant att se vilka förslag som kommer framöver. Det är uppenbart att regeringen hoppas mycket på att parterna själva ska ordna det mesta. Lite för mycket kanske?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Det är märkligt att Borg bara presenterar åtgärder med bäring på den nedre listan. När det gäller åldersgruppen mellan 15-24 år skulle man ju kunna överväga att tillhandahålla en utbildning istället.
21 mar | Unregistered CommenterMartin
Man får väl ändå säga att det tillhandahålls en hel del utbildning för gruppen 15-24 år.

Nåväl, ska bli intressant att se vad lärlingskontrakten innebär - utredning klar i höst, sägs det:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/borg-kritiserar-egna-politiken_6932643.svd
21 mar | Unregistered Commenterbergh
Sakupplysning: det tillhandahålls också en hel del piskor och morötter för att ta sig in på arbetsmarknaden för gruppen 15-24 år. Så om detta är ett giltigt argument borde man kunna slå sig till ro med konstaterandet att det helt enkelt är otur att mer än 100.000 ungdomar går sysslolösa. Borg verkar dock ha ambitionen att göra mer -- på ett av de två identifierade problemområdena.

Jag tycker det är lite missvisande att kalla individer i den gruppen "arbetslösa" för deras största brist är inte att de inte har ett jobb. Att bara ha grundskola år 2012 är en ganska säker biljett till ett liv som permanent underklass.
21 mar | Unregistered CommenterMartin
Jag invände bara mot ditt förslag att man borde "överväga att tillhandahålla en utbildning istället."

Vidare bör noteras att många i den här gruppen går i gymnasiet eller högskolan och söker jobb. Och självklart, har man bara grundskola är utbildningsbrist en rimlig diagnos..
22 mar | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.