Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny forskning om global inkomstfördelning | Main | Regeringen om arbetslöshetens fördelning »
torsdag
mar222012

Reformutrymme

[teknisk not: Bilder tagna med iphone som mailas till bloggen blir rättvända om knapparna pekar neråt. Om jag lyckas lära mig detta, kan det bli fler bilder framöver.]

Bilden nedan: Peter Santessons kommande bok med anledning av det underliga språkbruket att låta reformutrymme syfta på en budgetmarginal mellan statens intäkter och utgifter. Alla reformer kostar inte offentliga medel, i bästa fall skapas en effektivare resursanvändning som gynnar både statens och hushållens kassor.

Mitt bidrag: En skattereform, tidigare flaggad för på DN-debatt

Lunchpresentation på Timbro, 2 april.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: HtaYOlKf
    Reformutrymme - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.