Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Såg svenska ekonomer 90-talskrisen komma? | Main | Två poänger i tillväxtkritiken »
onsdag
maj162012

Statskontoret sågar Sadev - OmVärlden - Tidningen om bistånd, utveckling och globala frågor

"Efter sex års arbete har Sadev ännu inte utvärderat några effekter av det svenska biståndet. "

http://www.sida.se/OmVarlden/Branschnytt/Statskontoret-sagar-Sadev/

(Source: http://twitter.com/richardohrvall/status/202725298482061313)

Skickat från mobilen / Sent on the run

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Finns det någon myndighet som ansvarar för utvärdering av Statskontorets utvärderingar? Risken finns ju trots allt att Statskontorets utvärdering innehåller generella och systematiska kvalitetsbrister.
16 maj | Unregistered CommenterMartin
Riksrevisionen?
16 maj | Unregistered CommenterMarcus
Riksrevisionen, naturligtvis. Sedan är det riksrevisorer hela vägen ned.
17 maj | Unregistered Commenterbergh
@Bergh

Jag förstår inte varför svenskt bistånd inte kan ägna sig åt vettiga saker såsom investeringar i statliga utvecklingsprojekt såsom Brasiliens forskningsinstitut Embrapa, som enligt The Economist fullständigt revolutionerade landets jordbruk. Ekonomen Vernon Ruttan har ju i samma anda påpekat att ''government has played an important role in the development of almost every general purpose technology in which the United States was internationally
competitive.'' Staten kan bevisligen göra bra och långsiktiga investeringar som bidrar till tillväxt. Varför kan inte biståndet göra liknande saker?

Bara en tanke. Vad tänker du kring detta, Berg? Varför inte diskuera vad biståndet faktisk KAN göra?
25 maj | Unregistered CommenterEva

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.