Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Nya sedlar slutet för debatten om svenskt euromedlemskap | Main | Om spamfiltret, och om serotonin. »
onsdag
maj022012

Går det bra för Sverige enligt andra mått än BNP-tillväxt? Del 1: Förväntad livslängd

En fråga som stundom dyker upp när man som jag skrivit en bok med titeln Därför går det bra för Sverige, i vilken tillväxt i real BNP per capita används som mått på ett lands framgångar, är om det går bra för Sverige även enligt andra mått.

Ibland, inte alltid, ställs frågan med en kritisk underton: Globalisering, ekonomisk frihet och reformer är säkert bra för den ekonomiska tillväxten, men hur går det med andra mått på välstånd?

Det är en bra fråga, oavsett underton. Jag hoppas kunna visa några andra mått på välstånd här, och börjar med förväntad livslängd vid födseln för Sverige och ett antal länder som jag tycker är intressanta. Data från världsbanken.

image

Som framgår verkar tillväxten i förväntad livslängd inte på något sätt avta ens i världens rikaste länder. Frankrike uppvisar en enastående utveckling, men trots ett betydligt bättre utgångsläge har Sverige klarat sig bättre än Danmark och USA.

Räknar vi ut tillväxttakt i förväntad livslängd per decennium syns skillnaderna tydligare:

  1960t 1970t 1980t 1990t 00talet
SWE 1,47% 1,17% 2,59% 2,43% 2,12%
GBR 0,83% 1,79% 2,56% 1,97% 2,93%
USA 1,05% 4,15% 1,83% 1,80% 1,88%
FRA 2,25% 3,01% 3,06% 2,59% 2,64%
DNK 1,44% 1,19% 0,94% 2,03% 2,58%

 

Mycket har skrivits om 1970-talets mindre lyckade ekonomiska utveckling i Sverige. Det tycks inte ha varit något bra decennium för folkhälsan heller.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Intressant att Frankrike haft en sådan positiv utveckling. Någon tänkbar förklaring till det?
9 maj | Unregistered CommenterFilip Fors
Ett tips är att kolla upp folkhälsoarbetet under de senaste decennierna i Frankrike som troligen har bidragit till att få ned alkohol- och tobakskonsumtionen.
15 maj | Unregistered CommenterHenrik L

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.