Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Går det bra för Sverige enligt andra mått än BNP-tillväxt? Del 1: Förväntad livslängd | Main | Riksrevisionen har gjort DEA-analys på arbetsförmedlingen »
torsdag
apr262012

Om spamfiltret, och om serotonin.

[Det automatiska filtret på blogtjänsten jag använder mot spam i kommentarsfältet, tenderar reagera på länkar. Om en kommentar inte dyker upp direkt, posta texten utan länkar!]

Spamfiltret dödade diskussionen om detta inlägg tidigare, men nu såg jag att forskningen om serotonin och rättvisa är livlig (källa):

Participants with depleted 5-HT levels rejected a greater proportion of unfair, but not fair offers [i ultimatumspelet], without showing changes in mood, fairness judgments, basic reward processing or response inhibition. Our results suggest that 5-HT plays a critical role in regulating emotion during social decision-making

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.