Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Två poänger i tillväxtkritiken | Main | Nya sedlar slutet för debatten om svenskt euromedlemskap »
lördag
maj052012

Går det bra för Sverige enligt andra mått än BNP-tillväxt? Del 2: CO2-utsläpp per capita

Data från Världbanken över ton koldioxidutsläpp per capita och år visar att Sverige ligger bra till, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på kärnkraften. Noterbart är dock att perioden 1995 och framåt, då svensk tillväxt åter tog fart jämfört med problemperioden 1970-1993, inte tycks ha skett till priset av ökade CO2-utsläpp.

image

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Tar Världsbankens data hänsyn till utsläpp från produktion av varor i andra länder som importeras till och konsumeras i Sverige? Det är ju annars den vanliga invändningen från de som anser att statistik som inte räknar på den totala mängden utsläpp är en form av skönmålning som gynnar länder som importerar mycket "utsläppsdyra" produkter.
5 maj | Unregistered CommenterMarcus
"Utsläppen av koldioxid har beräknats endast på den plats varan eller maten är producerad, inte där den är konsumerad. Om du till exempel köper en mobil i Sverige som har tillverkats i Kina, så sätts utsläppen som produktionen av den orsakat på Kinas utsläppskonto."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-sprider-myt-om-klimatutslappen_7076275.svd

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.