Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« It's state capacity, stupid! | Main | Andel av arbetslösheten som är långtidsarbetslöshet–nya siffror »
torsdag
aug302012

Avancerad akademisk forskning

 

Det pressmeddelande som Göteborgs universitet nyligen lade ut, med rubriken

 

Skolans avreglering orsak till att alltfler unga kan tänka sig diktatur

har nu föranlett ett "förtydligande" vari går att läsa:

Man behöver inte avancerad akademisk forskning för att inse att grupper som upplever att ett system slår ut dem till slut tappar förtroende för och ”slår tillbaka” mot systemets skapare.

Vem är "Man" i detta uttryck? Rimligen innefattar det den som uttrycker sig så. Den betyder således "Jag behöver inte avancerad akademisk forskning för att inse…", vilket säkert stämmer för den som uttrycker sig så.

För att övertyga andra, däremot, är forskning ingen dum idé.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Frågeställningen "vad beror x på?" är nuförtiden ganska ovanlig som utgångspunkt för en studie som har till syfte att säga något om orsakssamband.

Men om man vänder på det, och ställer frågan om vad skolreformerna fått för konsekvenser, så verkar hypotesen: reformer -> segregation -> demokratisyn inte alldeles tokig. Och det vore otvivelaktigt önskvärt att få den testad. Frågan är bara hur man bedriver "avancerad akademisk forskning" på ämnet. Det som skett har skett och det kommer aldrig vara möjligt att manipulera skolreformer (eller för den delen segregation) på det sätt som krävs för att vetenskapligt belägga effekten.

Ska man då avstå från att alls forska om detta? Det är en fullt rimlig ståndpunkt, men den hade exempelvis fått till följd att USA:s Surgeon General i sin berömda rapport från 1964 inte hade kunnat dra slutsatsen att rökning orsakar lungcancer -- med uppenbara konsekvenser för politik och folkhälsa.

Att statsvetarna i exemplet inte är särskilt föredömliga håller jag med om, men hur tycker du att man ska närma sig frågan?
31 aug | Unregistered CommenterMartin
Självklart ska man inte avstå från att forska, och självklart är det du beskriver, när du vänder på orsakspilarna, en rimlig hypotes värd att utforska.

Jag tycker även att avancerad akademisk forskning kan vara mer än korrekt identifierade kvantitativa studier.

Inlägget är föranlett av att jag tycker att anställda vid universitet - forskare så väl som pr-arbetare - ska bidra till att höja nivån på debatten, undvika förenklade budskap och visa på just vad avancerad akademisk forskning kan åstadkomma.
3 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.