Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Avancerad akademisk forskning | Main | Ny forskning från Göteborgs universitet »
torsdag
aug302012

Andel av arbetslösheten som är långtidsarbetslöshet–nya siffror

En variabel som förekommer ganska lite i debatten är arbetslöshetens långvarighet. En given arbetslöshetsnivå är sannolikt mer problematisk om de arbetslösa varit arbetslösa länge.

Så här ser det ut i Sverige och några andra OECD-länder (OECD-statistik)

Andel av de arbetslösa som varit arbetslösa mer än ett år

image

Sverige klarar sig hyfsat (Mexiko, Nya Zeeland och Kanada är dock ännu bättre). Den låga långtidsarbetslösheten var länge USAs styrka, men något tycks ha gått åt skogen.

Men även USA har en bit kvar till normalläget i Frankrike…

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: privatkredit
    Andel av arbetsl�sheten som �r l�ngtidsarbetsl�shet-nya siffror - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (5)

Woops hette det inte "flexicurity" i Danmark...
Har du någon teori om varför USAs långtidsarbetslöshet har ökat så kraftigt? Och varför är Frankrikes långtidsarbetslöshet så hög?
30 aug | Unregistered CommenterAndreas
När det gäller USA gissar jag att det var det totala sammanbrottet 2008 då folk fick gå från hus och hem som de inte repat sig från, och knappast kommer att repa sig från då de fortsätter att leva på Kina lån hela landet och sätta sprätt på pengar på krigande.

Frankrikes ekonomi har jag inte följt så jag har ingen uppfattning om den
Men hur mycket säger dessa andelar då de tolkas utan referens till den totala andelen arbetslösa i befolkningen. Kan det inte t o m vara så att andelen långtidsarbetslösa (av den totala andelen arbetslösa) ökar när den totala arbetslösheten minskar. Det vill säga, när arbetslösheten minskar totalt är det främst personer som, av någon anledning, är svåranställda som blir kvar i arbetslöshetsgruppen.
30 aug | Unregistered CommenterStefan F
Stefan: Jo, så borde det vara - och det är fullt möjligt att undersöka om det faktiskt är så.
Icke desto mindre är det ju kurvan för USA extra anmärkningsvärd, med tanke på att arbetslösheten ökat kraftigt samtidigt som allt fler av de arbetslösa är långtidsarbetslösa.
30 aug | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.