Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Andel av arbetslösheten som är långtidsarbetslöshet–nya siffror | Main | Mer om löner och eventuellt slöseri i offentlig sektor »
tisdag
aug282012

Ny forskning från Göteborgs universitet

...å andra sidan, ibland verkar forskare inte alls intresserade av att nyansera debatten.

NewImage

Sanna R har en fin rant, av vilken man kan utläsa ungefär hur forskarna hamnade i denna slutsats. Kort sammanfattning: Andelen som kan tänka sig diktatur förklaras i regressioner bäst av individens utbildning. Eftersom svensk utbildning blivit sämre, och detta beror på skolans avreglering, kan forskaren Staffan I. Lindberg landa i ovanstående slutsats.

Häpp.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det är inte alla statsvetare i Göteborg som håller med Staffan. Passar på att tipsa om min och några kollegors debattartikel från i våras:

http://www.dn.se/debatt/unga-svenskars-stod-for-demokrati-ar-grundmurat

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.