Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Andel av arbetslösheten som är långtidsarbetslöshet–nya siffror | Main | Mer om löner och eventuellt slöseri i offentlig sektor »
tisdag
aug282012

Ny forskning från Göteborgs universitet

...å andra sidan, ibland verkar forskare inte alls intresserade av att nyansera debatten.

NewImage

Sanna R har en fin rant, av vilken man kan utläsa ungefär hur forskarna hamnade i denna slutsats. Kort sammanfattning: Andelen som kan tänka sig diktatur förklaras i regressioner bäst av individens utbildning. Eftersom svensk utbildning blivit sämre, och detta beror på skolans avreglering, kan forskaren Staffan I. Lindberg landa i ovanstående slutsats.

Häpp.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det är inte alla statsvetare i Göteborg som håller med Staffan. Passar på att tipsa om min och några kollegors debattartikel från i våras:

http://www.dn.se/debatt/unga-svenskars-stod-for-demokrati-ar-grundmurat

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.