Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny forskning från Göteborgs universitet | Main | Skalmans vetenskapssyn »
tisdag
aug282012

Mer om löner och eventuellt slöseri i offentlig sektor

Det rapporteras fortfarande mycket om personalfester i offentlig sektor. Är de ett slöseri med skattemedel?

Personalfesterna, även de mest spektakulära, utgör alltjämt en bråkdel av de offentliga arbetsplatsernas budgetar. Det betyder att den som söker omfattande slöseri med skattemedel bör leta någon annanstans. Den faktiska verksamheten och lönerna till de anställda är de stora kostnaderna.

Här finns SCB-statistik över löner i offentlig respektive privat sektor. År 2004 var den genomsnittliga månadslönen i offentlig sektor 22 200 kr och i privat sektor 24 400 kr.

Ett utdrag:

yerkesgrupp                    lön offentlig sektor i procent av privat sektors

Chefer för mindre företag och enheter: 87
Chefer för särskilda funktioner: 82
Drift- och verksamhetschefer: 97

Så visst, dyra personalfester kan vara tecken på en slösaktig kultur i verksamheten - men fester kan också vara ett billigt sätt att uppmuntra de anställda som i snitt tjänar 10 procent mindre jämfört med privat sektor.

OBS:

  • Genomsnittliga skillnader utesluter inte att enskilda myndigheter och verk avviker. Jag väntar spänt på att lönenivåerna på Säpo, Tillväxtverket och Näringsdepartementet granskas.
  • Lägre löner betyder inte nödvändigtvis att skattebetalarna kommer billigt undan: Man bör idealiskt korrigera för produktivitet eller utbildning, kompetens med mera.
  • Enligt Public Sector Motivation-litteraturen attraherar offentlig sektor individer som har andra drivkrafter än den privata (ett citat från signaturen Martin), vilket helt eller delvis kan mildra problemet att kompetens söker sig till den privata sektorn.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Bra att detta påpekas. Slapphet i kommunerna torde vara det allra värsta slöseriet. Man ska inte missunna de offentligt anställda en fest i bland. Personalvård kallas sånt. Varför ska vi skattebetalare vara dåliga arbetsgtivare?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.