Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Mer om löner och eventuellt slöseri i offentlig sektor | Main | Veckan som kommer »
fredag
aug242012

Skalmans vetenskapssyn

Det är inte mycket av det som surrar omkring på facebook som uppgraderas till bloggen. Ett undantag:

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.