Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skalmans vetenskapssyn | Main | Går det att nå ut med ett nyanserat budskap? Fallet nystartszoner »
tisdag
aug212012

Veckan som kommer

I morgon: Lunchseminarium på Fores om Nystartzoner

I panelen:
Andreas Bergh, redaktör för antologin, docent i nationalekonomi Lunds Universitet och forskare vid IFN (Institutet för Näringslivsforskning)
Erik Ullenhag, integrationsminister
Anna Heide, fastighetschef MKB- Malmös största fastighetsbolag.
Jerker Söderlind, lärare och forskare vid KTH, arkitekt och medförfattare i antologin.
Samtalsledare: Tove Lifvendahl, Senior Fellow FORES och Karin Zelano, samordnare FORES migrationsprogram

På fredag i nästa vecka (31 augusti)

Konkurrenskraft och trygghet i den nordiska välfärdsstaten (pdf) (Nososko, Rosenbad)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: multiply
    Veckan som kommer - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
  • Response
    Veckan som kommer - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.