Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som kommer | Main | Tre funderingar kring eventuellt slöseri med skattemedel »
tisdag
aug212012

Går det att nå ut med ett nyanserat budskap? Fallet nystartszoner

När utredningen om nystartszoner kom, uppmärksammades också den skuggutredning jag donat med för Fores räkning. Den är ett bra exempel på svårigheterna att nå ut med ett nyanserat budskap. Men i motsats till vissa akademikerkollegor tycker jag inte att svårigheterna är oöverstigliga.

Några exempel: Jag skrev ett blogginlägg, som snappades upp av duktig debattredaktör och blev till en debattartikel i Dagens Samhälle. Så långt allt väl. Ingressen till debattartikeln skrev jag dock inte själv. Den lyder i sin helhet:

Det finns en förhoppning om att så kallade nystartzoner ska skapa fler jobb och minska arbetslösheten i utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö samt exempelvis Borlänge och Södertälje. Men den stämmer inte. Vår utredning visar att tanken är god men att den inte fungerar i verkligheten.

I synnerhet sista meningen är olycklig. Det förhåller sig snarare tvärtom: Grundtanken är fel, men förslaget kommer sannolikt ändå att ha viss effekt “i verkligheten”. Den som läser artikeln ser att jag skrev följande:

Förhoppningen är att förslaget ska bidra till ökad sysselsättning i utsatta områden i de tre storstäderna samt i exempelvis Borlänge och Södertälje. Erfarenheter från andra länder talar för att detta är korrekt, men det är osäkert hur länge effekten varar samt om det är nya jobb eller bara omflyttning.

På Twitter citerades ingressen av sverigesresurser.se och spreds som vore den ett citat:

@Sverigesresurser.se @drbergh skriver i @dagenssamhalle att "tanken med nystartszoner är god men att det inte fungerar i verkligheten"

Men @Sverigesresurser.se erbjöd genast rättelse när jag påpekade att detta inte var ett faktiskt citat. Utmärkt!

Efter en intervju i Skåne direkt (Radio P4) står på nätet att läsa att jag “tycker det [nystartzoner] är en bra tanke” men “menar att det krävs mycket mer än att bara sänka arbetsgivaravgiften”. Utmärkt! Men samtidigt är rubriken

“Ekonom sågar nystartszoner”

Hade “Forskare tveksam till nystartszoner” verkligen varit en otänkbar rubrik?

Notera även texten på knappen för att lyssna på inslaget:

image

Är verkligen “tillåt skitjobb” bästa tvåordssammanfattningen av vad jag sa? Kanske var jag inte i toppform…

Slutsats: Ovanstående exempel passar in i min allmänna bild: Det går ofta bra att få en duktig journalist att återge ett nyanserat resonemang. Det är en god idé att börja med ett blogginlägg eller debattartikel där man väljer orden helt själv.

Problem skapas dock i ingresser, rubriker och knappar på websidor, som fylls med innehåll av andra än forskaren eller journalisten själv. Det lösryckta spetsas till och får ett eget liv på ett fascinerande (och stundom skrämmande) sätt. Jag har full förståelse för akademiker som drar sig för att uttala sig i massmedia av detta skäl.

Men det borde vara lätt att med bara liten medvetenhet bli mycket bättre!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.