Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är nystartszoner en bra idé? | Main | Om svartarbete vid Möllan »
tisdag
aug072012

Utredningen om nystartzoner ger förslag på lättsvenska

Utredningen om nystartzoner har inte bara en sammanfattning i början. Den har en sammanfattning på lättsvenska, med extra korta rader. Det blir nästan poesi.

Utredningen tycker att Sverige ska ha 
ett system med nystartszoner.  
Utredningen tycker att företag i nystartszoner 
helt ska slippa betala sociala avgifter i fem år. 
Sedan ska företagen bara betala hälften 
av sociala avgifter i två år efter det.

Utredningen föreslår att reglerna för vilka områden 
som ska få bli nystartszoner
ska skrivas ned i en lag.
Myndigheten Tillväxtverket ska besluta 
vart femte år
vilka områden som ska få vara nystartszoner.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Jo det blir lätt så... www.jacoblundberg.se/2007/02/inte-ltt-att-skriva-lttlst.html

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.