Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« The Economist om Sverige | Main | Om debatten Norberg & Segerfeldt vs Sanandaji och vad Borjas artikel egentligen handlar om »
torsdag
jan312013

Just nu i medelhavet

Intressant och bitvis skrämmande läsning: Intervju med EU-kommissionär Cecilia Malmström i Neo.

Ett utdrag:

Borde inte EU ägna mer resurser åt sjöräddning till havs? För att människor ska slippa drunkna?

– Men man har ju det!

– Vi har search and rescue-operationer, dels från medlemsstaterna men också gemensamma EU-operationer. EU:s grannländer har satellitövervakningssystem, men de är ofta nationella så man jobbar för att koppla ihop dem för att finkalibrera och hitta mindre båtar.

För att rädda liv?

– Ja, för att rädda liv.

Inte för att stoppa dem?

– Jo, men det är både och. Man får enligt lag inte putta tillbaka båtar utan att försäkra sig om det inte  är någon ombord som vill söka asyl. Men det är klart att det finns medlemsländer som bryter mot det.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.