Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om arbetslöshetens natur | Main | Bör privat äldreomsorg dömas ut? »
fredag
okt182013

Andel jobb utan krav på särskild yrkesutbildning

Det var länge sedan jag fick så mycket respons på en text som jag fått på krönikan om arbetsmarknaden i svenskan. Intressant nog har jag fått en hel del hejarop som jag inte alls håller med om, men mer om detta senare...

Lägligt nog har näringslivets ekonomifakta lagt ut data från eurostat på andelen jobb som inte kräver särskild yrkesutbildning, och den andelen är låg i Sverige.

OBS: en högre andel av dessa okvalificerade jobb är inte självklart att föredra i alla lägen!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

"en högre andel av dessa okvalificerade jobb är inte självklart att föredra i alla lägen!"

Nu hänger jag inte med riktigt. I vilka lägen är det då självklart att föredra att människor arbetar i okvalificerade jobb? Hela vårt välstånd bygger ju på att vi arbetar i allt mer kvalificerade jobb. Bilden från år 1912 lär för Sveriges del ha varit inversen av den ovan -- men visst, Sverige anno 1912 är inte att självklart att föredra framför Sverige anno 2012 i alla lägen.
18 okt | Unregistered CommenterMartin
I läget om man vill att det ska vara lätt även för den utan kvalificerad utbildning att hitta ett jobb.
19 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.