Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Boverket om hyresregleringen | Main | Krönika om mini-enkäter »
tisdag
nov122013

Om likheten mellan supply side economics och den konsumtionskritiska vänstern

Den här bilden av satirtecknaren Max Gustafson delas flitigt. Gissningsvis är den tänkt som en konsumtionskritisk kommentar till det förhärskande tillväxtparadigmet.

Själv ser jag i bilden en träffande kritik av den slentrianmässiga Keynesianska krisanalysen, enligt vilket rätt medicin är stimulanser för att “få hjulen att snurra”, som det brukar heta. Jag instämmer gärna i den kritiken: Det är svårt att hävda att bristande efterfrågan är ett stort problem i dagens Sverige exempelvis (se denna krönika).

Det finns alltså en likhet i argumentationen mellan å ena sidan icke-Keynesianska ekonomer (för enkelhets skulle kan vi ju kalla dessa supply-siders) och den konsumtionskritiska vänstern, och å andra sidan det etablissemang av FED, ECB, Paul Krugman och många fler (svenskt exempel), där någon mycket väl skulle kunna ha uttryckt sig exakt som snubben i satirteckningen (som dock tyvärr inte ser ut som Paul Krugman, vilket hade varit festligt).

Det finns emellertid en viktig skillnad.

Den konsumtionskritiska vänstern ser sannolikt inte fallande tillväxt som något problematiskt, medan supply-siders ser den som ett symptom på något problematiskt: Att strukturer i ekonomin (skatter, regelverk, korruption eller något annat) hindrar människor från att förverkliga sina idéer och på så sätt förbättra sin situation.

Tillväxt är alltså en konsekvens av mänsklig nyfikenhet snarare än ett mål i sig, vilket jag skrivit mer om här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Jag skrev en krönika på samma tema i våras. http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3681935.ece
Eva, den bokens budskap verkar inte stå i motsatsställning till min poäng, och jag vet att staten haft en viktig roll i många innovationer. Då har det ofta rört sig om konkreta mål, drivna av nyfikenhet (som att landa på månen) snarare om att stimulera efterfrågan för att få hjulen att snurra.

Pär: Utmärkt krönika!
13 nov | Unregistered Commenterbergh
Bokens (och andra liknande böckers) slutsats är att staten direkt eller indirekt legat bakom i princip alla stora och revolutionerande innovationer (medan den privata sektorn varit mer försiktig och rädd), från de första systemen för massproduktion, flygplan, kärnkraft, internet, modern medicin osv. Ska vi ta oss ur krisen krävs alltså främst aktiva stater som lånar till frikostiga satsningar på grön teknologi osv.
14 nov | Unregistered CommenterEva

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.