Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckorna som kommer | Main | Varför har nästan alla OECD-länder högre arbetslöshet bland utlandsfödda? »
tisdag
feb052013

Mer i The Economist om Sverige

Det är mycket intressant att läsa hur The Economist beskriver situationen i Sverige:

Rosengard was once one of the programme’s proudest achievements: a high-rise development that was close to the centre of Malmö, one of Sweden’s industrial powerhouses, but surrounded by open space. Today over 80% of its population of 24,000 are immigrants. The local shops have names such as Babylon and Lebanon. Women in hijabs and headscarves cart their shopping through the freezing rain. Men sit in cafés drinking strong coffee and keeping dry. A truck sells falafel sandwiches.

 Matz Dahlberg citeras:

High immigration is threatening the principle of redistribution that is at the heart of the welfare state. Income inequalities in the Nordic countries are generally lower than elsewhere (see chart), but Matz Dahlberg, of Uppsala University, reckons that immigration is making people less willing to support redistribution.

Här kan dock noteras att Per Pettersson-Lidbom gjort invändningar (länk)

Även följande är tämligen träffande:

The biggest battle is within the Nordic mind. Is it more progressive to open the door to refugees and risk overextending the welfare state, or to close the door and leave them to languish in danger zones? Is it more enlightened to impose secular values on devout Muslims or to dilute liberal values in the name of multiculturalism? Trying to reconcile these contradictions can lead to strange results. Alarmed by reports of female genital mutilation, Nyamko Sabuni, a Swedish cabinet minister, suggested compulsory gynaecological examinations for all young girls in Sweden.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Perspektiv utifrån kan ofta sätta fingret på kärnan och ge en problembeslrivning som de på insidan är mer eller mindre blinda för. Den upplevda konflikten mellan en generös välfärdsstat och invandringen tror jag är helt avgörande för SD:s framgångar. Svenskarna har inte blivit rasister men ser en modell i upplösning och invandringen som problemet även om invandringen kanske egentligen bidrar till samhällets välfärd. Istället är nedmonteringen en ideologiskt driven process. Samtidigt är det svårt att motivera en generösare välfärdsmodell där fördelarna tillfaller personer som inte inkluderas i ett nationellt vi. Folkhemmet var en i grunden nationalistisk konstruktion.
6 feb | Unregistered CommenterClaes
Svenskarna är privatekonomiskt inte särskilt rika. Deras tillgångar
består mest i fordringar på stat och kommun. Från denna synpunkt
är invandring av stora grupper bidragsförsörjda egentligen en
omfördelning av egendom. Inte konstigt att det väcker motstånd.
7 feb | Unregistered CommenterVidi
@Bergh

Tyckte jag läste i Economist att nästan hälften av alla arbetslösa är utomeuropeiska invandrare. Stämmer verkligen detta?!
14 feb | Unregistered CommenterStephan

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.