Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Malmökommissionen – del 1 | Main | Some problems with the “Building a Better America” paper by Norton & Ariely »
tisdag
mar262013

Privata vinster, socialiserade förluster.

Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem i DI ang Cypern-krisen:

Om du tar på dig risker, då måste du hantera dem, och om du inte kan hantera dem, då borde du inte ha tagit dem från början … processen där regeringar och skattebetalarna tar kostnaderna måste få ett slut

Ett rimligt uttalande, kan tyckas. Men han fick backa från tanken att detta skulle vara en generell princip, då uttalandet enligt DI skapade “rabalder på marknaderna“

Cypern är ett specifikt fall med exceptionella utmaningar som krävde de åtgärder som vi kom överens om i går … han sa inte att det var en mall eller att det skulle komma att bli en mall

Den generella princip som gäller istället är väl den numera vanliga: privata vinster, socialiserade förluster.

(Även i Affärsvärlden)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: website
    Privata vinster, socialiserade f�rluster. - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.