Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Rostila i svenskan | Main | Ökar klyftorna mer i Sverige än i andra länder? »
lördag
mar092013

Några förslag från Malmökommissionen

 • ta fram ett handlingsprogram för att öka tillgången på bostäder av god kvalitet som
  barnfamiljer har råd med.
 • Minska bostadsbristen. initiera ett utvecklingsarbete mellan olika förvaltningar,
  forskning och marknad om hur bostäder kan produceras till rimliga kostnader. inom
  tre år ska 300 lägenheter öronmärkta till bostadslösa tas fram
 • etablera en ny funktion för uppdragsbaserat bostadsbyggande i syfte att säkra bostadsförsörjning till alla malmöbor. antingen kan MKb ges nya ägardirektiv eller kan
  ett nytt kommunalt bolag etableras.
 • öka tillgången till datorer och internet i hemmet hos barnfamiljer i Malmö,
 • höj det kommunala försörjningsstödet
 • inför tillägg för barns fritids- och kulturaktiviteter för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd samt
 • ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden.
 • skapa fler lättillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet.
 • Minska barngruppernas storlek i Malmös förskolor
 • Minska barngruppernas storlek i Malmös fritidshem
 • vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och urban integration genom
  att befintliga verksamheter och satsningar inom kommun, civilsamhälle, näringsliv,
  högskola, myndigheter och lärosäten inbjuds att delta.

Mer här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Football is really a single of the largest sports in America. It has a important following.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.