Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« OECD och Storesletten om invandringens fiskala kostnader | Main | Effekten av politiskt motiverat bistånd »
fredag
jul262013

Fler ämnestips för uppsatsstudenter

Mitt forum med tips på uppsatsämnen har nu fått en länk i högerspalten. Kanske ska jag lyfta fram det ytterligare.

Det droppar in ämnesförslag lite då och då, inte minst detta, från signaturen Noa:

 

Polisen berättade att de utför drogtester på ungdomar och de vanligaste man hittar är cannabis och spice. Spice är ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som ännu inte hunnit bli narkotiaklassade, men som har ungefär samma broendeegenskaper och hälsoeffekter som cannabis.
Den som testar positivt för cannbis får normalt ett bötesstraff och hamnar i brottsregistret, vilket alltså inte är fallet för den som testar positivt för spice.
Det vore otroligt intressant att följa ett urval av personer som bevisligen brukar narkotika för belysa vilka ekonomiska och sociala effekter en ringa narkotikadom har på några års sikt.

Det lär inte vara helt enkelt att få tag i relevanta data anonyma (anonymiserade naturligtvis) men här sätts onekligen fingret på möjligheten att identifiera den kausala effekten på olika utfall av att hamna i brottsregistret i unga år. 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: ogYnEAGu
    Fler ämnestips för uppsatsstudenter - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (1)

För ordningens skull ville jag bara tillägga gällande Spice att flera av de aktiva ingredienserna narkotikaklassades i Sverige den 15 september 2009.
10 okt | Unregistered CommenterJörgen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.