Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Mer forskning om invandringens konsekvenser för natives | Main | Tre olika åsikter om Bjerströms "Det nya Afrika" »
söndag
jan192014

Veckan som kommer

Onsdag: Deltar i lunchseminarium i Bryssel med Philippe Legrain och Heather Grabbe. Legrains bok, Immigrants – Your country needs them, har f ö nyligen getts ut på svenska av Fores.

Date: 2014-01-22
Time: 12:30 to 14:15
Venue: ECIPE, Rue Belliard 4-6, 1040 Brussels

Torsdag: Seminarium om skattesänkningar och offentliga resurser på Svenskt Näringsliv 9-12. Sänds även på SVT24. SN:s rapport som släpps samma dag kommenteras av mig, Hanne Kjöller, Karin Pettersson och PM Nilsson.

Seminariet har föregåtts av en något förvirrad debatt i DN: Artikel, replik, slutreplik.

Fredag: Agerar opponentMats Landströms avhandling “Determinants and Effects of Central Bank Independence Reforms” i Luleå.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.