Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny bok av Collier om migration | Main | Mer om migration (m a a Neuding och Segerfeldt) »
fredag
jan102014

Papper och hamburgare i Philadelphia

Fortsätter härmed traditionen som startades med EEA i somras, nämligen att mycket kort sammanfatta presentationerna från en akademisk konferens. Den här gången blir det mina anteckningar från den gigantiska AEA-konferensen i Philadelphia förra veckan. Flera webcasts från konferensen kan ses här.

NewImage

Heckman: The Economics and Econometrics of Human Development

Sambandet som vissa illustrerar med den så kallade Gatsby-kurvan ansågs ursprungligen gå från intergenerationell mobilitet till jämlikhet, medan det numera oftast tolkas som att mer jämlika samhällen därför har högre mobilitet.

Man tycks kunna främja non-cognitive skills genom att träna cognitive skills - men det ska göras tidigt i livet. På det hela taget var budskapet nästan samma som när Heckman talade på EEA 2008, ombloggat här.

Di Giovanni m fl: The Global Welfare Impact of China: Trade Integration and Technological Change

Nästan alla länder vinner på Kinas ökade export, men vissa länder som tidigare exporterade textilier förlorar. När Samuelsons 2004 enkla tvålandsmodell generaliseras till fler länder blir det teoretiskt komplicerat.

Keller och Shiue: The Link Between Fundamentals and Proximate Causes of Development: 

Goda institutioner främjar ekonomisk tillväxt främst för att de främjar handel. Bra geografiskt instrument för handel via infrastruktur, sämre instrument för institutioner (french rule).

Costinot & Donaldson: How Large Are the Gains from Economic Integration? Theory and Evidence from United States Agriculture, 1880-2002

Estimerar att handel m jordbruksprodukter (vete och majs?) mellan amerikanska delstater har ökat tillväxttakten med 0.5 to 1.5 % årligen, vilket är ungefär lika stor effekt som den teknologiska utvecklingen.

Chetty: The Long-term Impacts of Primary Education

Bra lärare (definierat som lärare som förbättrar elevernas provresultat) har en kausal effekt på eleverna, som märks bl a i att fler går vidare till college. Drivs ej av sorting av bra elever till bra lärare. Merparten av variationen i lärarkvalitet är inom skolor, inte mellan skolor.

Hoxby: The Effects of Teach for America on Student College-Going

Teach for america programmet har tidigare visats sig ha ganska små effekter på resultat, men det tycks ha haft större effekter på benägenheten att läsa vidare. Tyder på stor effekt av att ha lärare från toppuniversitet som inte verkar genom bättre pedagogik eller undervisning.

Grosjean m fl: Institutional Quality, Culture, and Norms of Cooperation: Evidence from a Behavioral Field Experiment

Visar experimentellt att man kan öka tillit genom institutioner som bestraffar opålitlighet. Intressant nog tycks den högre tilliten bestå även efter att sanktionsmöjligheten tagits bort.

Rosenblat: Fragile trust

Tillit till främlingar i Kina är ca 20 percent enligt "Annual report in social mentality in china” (jodå, en sådan finns!)

de Giorgi m fl: Business Literacy and Development: Evidence from a Randomized Controlled Trial in Rural Mexico

Att lära ut bokföring och grundläggande ekonomi till kvinnliga företagare i Mexiko ger stora positiva effekter på vinster, antal kunder och andra indikatorer.

Binelli: What is Social Inequality and Why Does it Matter?

Ett multidimensionellt ojämlikhetsmått baserat på Sens capability-approach korrelerar inte alls inkomstojämlikhet, men negativt med tillväxt och BNP-nivå (dock för ett relativt litet urval av länder)

Hallsworth m fl: Using Omission Bias to Increase Payments to the Government

När människor får tillbaka för mycket på skatten i UK kan skatteverket öka andelen som frivilligt hör av sig för att rätta till detta från 5% till 10% genom att i ett brev lägga till formuleringen "if you do not call, we will treat this as an active choice”. Människors s k omission bias kan således användas för att inducera ärlighet.

Chetty m fl:Lessons from Big Data for Equality of Opportunity

Ett stort dataset (skatteregister) visar att inkomstmobiliteten uppåt mellan generationer faktiskt inte tycks minska över tiden i USA, som ofta påstås. Däremot är den geografiska variationen mycket stor. Den som föds av fattiga föräldrar (p25) i Salt lake city kan trots detta vänta sig att hamna ungefär på USA-medianen. Däremot är mobiliteten mycket lägre i söder, exempelvis i Charlotte. Mobilitet beror ofta på att individen flyttar från en fattig delstat till en amerikansk storstad. Dessa resultat kommer snart i två NBER-working paper.

Claudia Goldin - keynote om könslöneskillnader:

Amerikanska kvinnor är nu nästan i kapp männens löner, och de återstående skillnaderna beror på att många arbetsgivare ger högre timlön till den som är beredd att jobba 60-80 timmar i veckan (Exempel: jurister på de byråer där man tjänar mest men förutsätts jobba oerhört mycket jämfört med timlönen för jurister i statlig tjänst).

NewImage

I övrigt:

Det är inte optimalt att ha en konferens som är så stor att den måste spridas ut på flera olika hotell i en stad med minusgrader och snöoväder.

Den som håller keynote-anförande för flera hundra gäster under lunchen borde ha vett att tala om ett någorlunda brett ämne, lättillgängligt och gärna vara väl förberedd. Den enda jag hörde som följde denna norm var ovan nämna Claudia Goldin.

Jag hann testa ganska många hamburgare. Sett till bara burgaren är det delad förstaplats för 500 degrees och five guys. I atmosfär och helhetsupplevelse vinner dock Butcher and Singer. På bilden syns en (helt ok) Cheeburger från Newark airport.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Mycket intressant med Chetty m. fl. om mobilitet (bokstavligen). Även Goldin. Tack för sammanfattningarna!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.